word

After the Storm*. Photo courtesy Cliff . 'Storm-beaten' nghĩa là bị tả tơi vì bão táp (damaged by storm) . Ví dụ When A...