Journey in Life: 11/14/16

Search This Blog

Monday, November 14, 2016

Người Việt cố giàu lên, để làm gì?

Photo courtesy celebrityabc.

Of great riches there is no real use, except it be in the distribution.
~ Francis Bacon

Đối với sự giàu có "nứt đố đổ vách", sẽ không có sự hữu dụng thực tế nào ngoại trừ việc được tái phân phối.

Popular Now