Journey in Life: 11/14/16

Monday, November 14, 2016

Người Việt cố giàu lên, để làm gì?

Photo courtesy celebrityabc.

Of great riches there is no real use, except it be in the distribution.
~ Francis Bacon

Đối với sự giàu có "nứt đố đổ vách", sẽ không có sự hữu dụng thực tế nào ngoại trừ việc được tái phân phối.