Journey in Life: 11/15/16

Search This Blog

Tuesday, November 15, 2016

Mua sách chỉ để… ngắm

Photo courtesy Jinx!

When I read a book I seem to read it with my eyes only, but now and then I come across a passage, perhaps only a phrase, which has a meaning for me, and it becomes part of me.
~ W. Somerset Maugham

Khi đọc một cuốn sách, tôi dường như chỉ đọc bằng mắt, nhưng đôi khi gặp một đoạn văn, có lẽ chỉ một cụm từ, mà có ý nghĩa với tôi, nó sẽ trở thành một phần của tôi.

Popular Now