Nghe vợ hỏng việc

share from fb Trần Hùng Trung,
-----
+ Phạm Lãi theo phò vua nước Việt là Câu Tiễn, giúp Câu Tiễn đánh thắng Ngô Phù Sai, giúp nước Việt xưng bá!. Ông không tham quyền cố vị, về “vui thú điền viên” ở đất Đào. Nên mọi người quen gọi là Đào Chu Công
+ Khi người con trai thứ hai phạm tội giết một công hầu nước Sở, bị giam chờ ngày xử tử. Chu Công nghĩ “con nhà nghìn vàng không chết chém ở chợ”. Ông sai con út mang nghìn vàng đi hối lộ!. Con cả đòi đi, vì cho rằng mình là huynh trưởng mà cha không sai đi, hay cha nghĩ rằng mình là thằng vô tích sự, nên đòi tự tử. Tây Thi (vợ Phạm Lãi) nói vào, để thằng cả đi, cực chẳng đã ông mới sai thằng cả đi, Ông viết phong thư và dặn thằng cả phải làm như thế, như thế.....
+ Con cả đến nhà bạn cũ của cha tên là Trang Sinh, đưa nghìn vàng và nói những lời như cha dặn. Trang Sinh tuy ở một xóm nghèo nhưng cả nước từ vua Sở trở xuống đều tôn ông làm thầy. Trang Sinh nhận vàng để con Chu Công yên tâm đừng chạy chọt, nhờ vả chỗ khác gây nhiễu sự, xong việc sẽ trả lại.
+ Hôm sau Trang Sinh đến gặp vua Sở nói rằng: “Có ngôi sao... mỗ, đóng ở chỗ... mỗ, cái đó hại cho nước Sở..., nhà vua nên dùng đức mới trị được nó”. Nhà vua nghe lời Trang Sinh, hứa sẽ chọn ngày lành tháng tốt để đại xá thiên hạ.
+ Con cả khi nhìn gia cảnh của Trang Sinh đã có ý không tin, liền lưu lại nước Sở, mang tiền riêng hối lộ lung tung, nên mới biết tin vua Sở sắp đại xá, cho rằng em mình sắp được tha, mới đến đòi lại vàng.
+ Trang Sinh xấu hổ vì bị đứa trẻ con mua chuộc, bèn vào yết kiến vua, "Tôi trước kia có nói về ngôi sao... mỗ. Nhà vua nói sẽ sửa đức để bổ cứu. Nay tôi ra đường, đâu đâu cũng thấy đồn rằng: Đứa con nhà giàu ở Đào là Chu Công, giết người bị giam ở Sở, nhà nó đem nhiều vàng bạc đút lót cho các quan hầu nhà vua. Nhà vua không phải vì thương dân nước Sở mà xá đâu, chỉ vì chuyện con Chu Công đó thôi", vua nổi giận làm án giết con Chu Công trước rồi hôm sau mới ra lệnh đại xá.
+ Khi con cả đưa xác em về mọi người thương khóc. Chỉ có Chu Công cười một mình mà rằng:
“Ta đã biết nó cũng rất thương em nó. Nhưng nó từ nhỏ đã từng chịu khổ cùng ta nên bỏ của thì tiếc!. Thằng út sinh ra lớn lên đều hưởng sự giầu có, nó không cần biết tiền vàng từ đâu mà ra, nghìn vàng cần là bỏ, đi mới được việc”.

Tags: thinking

1 Comments

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục