picture

Brutus và oan hồn của Caesar (1802), Hình chạm khắc của Edward Scriven từ một bản vẽ của Richard Westall, minh họa Màn IV, Cảnh III, ...