Journey in Life: 05/12/17

Search This Blog

Friday, May 12, 2017

"Apple of discord" nghĩa là gì?

Photo courtesy Carnaval.com Studios.

'Apple of discord', theo thần thoại Ky Lạp, đề cập đến Quả táo bằng vàng, được Eris (Nữ thần gây Bất hòa) tung ra giữa bữa tiệc đám cưới của Peleus (cháu thần Zeus và là cha đẻ của dũng tướng Achille) và Thetis (Nữ thần Biển cả), ghi là "tặng người đẹp nhất", dẫn đến tranh cãi giữa Hera (Nữ thần của hôn nhân, thần bảo trợ cho cuộc sống gia đình, cho sự thánh thiện và bền vững của nó. Hera là chị và cũng là vợ chính của thần tối cao Zeus), Athena (Nữ thần Chiến tranh chính nghĩa), and Aphrodite (Nữ thần Sắc đẹp) mà cuối cùng dẫn đến Chiến tranh thành Trojan, vì thế từ này thường được ám chỉ đến vấn đề cốt lõi hay một điều nhỏ nhặt nào đó mà có thể gây nên tranh cãi lớn -> mối bất hòa (a reference to the Golden Apple of Discord which, according to Greek mythology, the goddess Eris tossed in the midst of the feast of the gods at the wedding of Peleus and Thetis as a prize of beauty, thus sparking a vanity-fueled dispute among Hera, Athena, and Aphrodite that eventually led to the Trojan War (for the complete story, see The Judgement of Paris). Thus, "apple of discord" is used to signify the core, kernel, or crux of an argument, or a small matter that could lead to a bigger dispute).

Ví dụ
Gibraltar is likely to remain an apple of discord over the next two years of negotiations.

The apple of discord in electoral reforms lies in the fact that all quarters want to bell the cat the way that they get warned before the other.

This cultural and religious diversity is not an apple of discord as it happens in many other places of our planet. On the contrary, it promotes mutual enrichment. The state has managed to achieve this with the help of a well-balanced and committed policy.

Phạm Hạnh

Popular Now