word

Không chậm trễ, đúng kế hoạch. Photo courtesy Kārlis Dambrāns . 'Lead time' nghĩa là thời gian từ lúc thiết kế sản phẩm tới l...