columnist

share from Long Phan , ----- CHÀO DOANH NHÂN Người chịu được khổ giỏi nhất. Làm việc bất kể ngày đêm, ngày nghỉ ngày lễ. Tối về lên...