funny

có lẽ do nghe kém, mất thính lực, vì khi không nghe được hết người khác nói gì, ta tự bổ sung thông tin lạc quan và gán những đặc tính ...