Journey in Life: 12/23/17

Search This Blog

Saturday, December 23, 2017

Lương trong doanh nghiệp FDI còn thấp hơn trong doanh nghiệp nhà nước

đọc tít bài như thế bạn nghĩ gì?

anh phil knight - tgđ nike muốn tăng lương cho công nhân ở các nước thứ ba có được đâu,

bị "quan chức" gọi lên yêu cầu trả thấp thôi, vì nếu không sẽ phá vỡ nền kinh tế, lương của công nhân đóng giày không thể cao hơn lương bác sĩ mổ được...

Bài trước: Giáo sư của rừng xanh là ai?

Popular Now