'Happy Friends Day' 2018

Mark Zuckerburg founded Facebook on February 4th in his dorm room at Harvard, and the company celebrates the anniversary with its self-proclaimed “Friends Day.”


Bài trước: Bay trọn đêm nay
Tags: friend

1 Nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục