"Fine feathers make fine birds" nghĩa là gì?

Photo courtesy torbakhopper.

'Fine feathers make fine birds' = bộ lông đẹp làm nên con chim đẹp -> nghĩa là 'người đẹp vì lụa' (beautiful clothes or an eye-catching appearance make a person appear similarly beautiful or impressive; If you dress elegantly, people will think you are elegant).

Tags: phrase

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục