Journey in Life: 01/10/18

Search This Blog

Wednesday, January 10, 2018

"A faithless wife is shipwreck to a house" nghĩa là gì?

'A faithless wife is shipwreck to a house'
~ ngạn ngữ La tinh

-> người vợ vô đạo/không có đức tin làm tiêu tan một mái nhà

Em dậy sớm để đi nhà thờ. Trời xanh lơ, đẹp như mơ. Photo courtesy Hernán Piñera.

Popular Now