Journey in Life: 01/16/18

Search This Blog

Tuesday, January 16, 2018

Cafe Bà Nà Hill


T Coffee - Vincom Center Nguyễn Chí Thanh ở Hà Nội
Hội thảo xu hướng kinh tế 2018-2020

"A rich wife is a source of quarrel" nghĩa là gì?

'A rich wife is a source of quarrel'
~ ngạn ngữ Đan Mạch

= người vợ giàu là cội nguồn của mọi hục hặc

chỉ nên một túp lều tranh thôi. Photo courtesy YuMaNuMa.


Popular Now