Journey in Life: 01/18/18

Search This Blog

Thursday, January 18, 2018

"Give your wife the short knife, and keep the long one for yourself" nghĩa là gì?

'Give your wife the short knife, and keep the long one for yourself'
~ ngạn ngữ Đan Mạch

= đưa vợ con dao găm, và giữ con dao bầu cho chính mình

Photo courtesy Richard van Hemmen.

Bài trước: "For a good dinner and a gentle wife you can afford to wait" nghĩa là gì?

Popular Now