Journey in Life: 01/21/18

Search This Blog

Sunday, January 21, 2018

"Every little helps to lighten the freight, said the captain, as he threw his wife overboard" nghĩa là gì?

'Every little helps to lighten the freight, said the captain, as he threw his wife overboard'
~ ngạn ngữ Hà Lan

= bất kỳ cách làm nhẹ tàu nào dù nhỏ đến đâu đều đáng quý, thuyền trưởng vừa ném vợ xuống biển vừa nói

có 2 vợ thì vứt 1 cũng chẳng sao. Photo courtesy MarkScottAustinTX.

Popular Now