Journey in Life: 01/24/18

Search This Blog

Wednesday, January 24, 2018

"Who has a bad wife, his hell begins on earth" nghĩa là gì?

'Who has a bad wife, his hell begins on earth'
~ ngạn ngữ Hà Lan

= có mụ vợ ghê gớm, thì đúng là địa ngục trần gian

câu cá thì mơ ước vừa thôi, đừng nghe lời vợ, lại quay về cái mạng lợn. Photo courtesy Matteo.

Popular Now