Journey in Life: 01/24/18

Wednesday, January 24, 2018

"Who has a bad wife, his hell begins on earth" nghĩa là gì?

'Who has a bad wife, his hell begins on earth'
~ ngạn ngữ Hà Lan

= có mụ vợ ghê gớm, thì đúng là địa ngục trần gian

câu cá thì mơ ước vừa thôi, đừng nghe lời vợ, lại quay về cái mạng lợn. Photo courtesy Matteo.