Journey in Life: 01/25/18

Search This Blog

Thursday, January 25, 2018

"Who is tired of happy days, let him take a wife" nghĩa là gì?

'Who is tired of happy days, let him take a wife'
~ ngạn ngữ Hà Lan

= thằng nào sướng quá không chịu được thì cho nó lấy vợ

ai khổ vì ai. Photo courtesy Selena N. B. H.

Bài trước: "Who has a bad wife, his hell begins on earth" nghĩa là gì?

Popular Now