Journey in Life: 02/07/18

Search This Blog

Wednesday, February 7, 2018

"Ask for your wife's advice and then do the opposite" nghĩa là gì?

'Ask for your wife's advice and then do the opposite'
~ ngạn ngữ Ả Rập

= hỏi vợ lời khuyên rồi làm ngược lại...

vợ nói "tết nhất, nhậu ít thôi" :). Photo: traphaco @cần thơ

Popular Now