Journey in Life: 02/22/18

Search This Blog

Thursday, February 22, 2018

Tranquil Books & Coffee - Trần Hưng Đạo ở Hà Nội

Hội đồng Chức danh Nhà nước họp phiên đầu năm, by Anh Pham


Bài trước: Aquila Beer Club - Times City ở Hà Nội

"Whoever buys a house must examine the beams; whoever wants a wife must look at her mother" nghĩa là gì?

'Whoever buys a house must examine the beams; whoever wants a wife must look at her mother'
~ ngạn ngữ Trung Quốc

= muốn mua nhà phải kiểm tra xà; muốn cưới vợ phải nhìn mẹ cô ta

Photo courtesy Michaela.

Bài trước: "Show me your wife and I will tell you what kind of a husband she has" nghĩa là gì?

Popular Now