Journey in Life: 02/27/18

Search This Blog

Tuesday, February 27, 2018

"Do not choose your wife on your way to the church" nghĩa là gì?

'Do not choose your wife on your way to the church'
~ ngạn ngữ Estonia

= đừng chọn vợ trên đường đến nhà thờ

có một tâm hồn cần được anh cứu rỗi... Photo courtesy kermitfrosch.

"A faithless wife is shipwreck to a house" nghĩa là gì?
"Two things prolong your life: A quiet heart and a loving wife" nghĩa là gì?

Popular Now