Journey in Life: 03/07/18

Search This Blog

Wednesday, March 7, 2018

"Leave her now and then if you would really love your wife" nghĩa là gì?

'Leave her now and then if you would really love your wife'
~ ngạn ngữ Malawi

= nếu thực sự yêu vợ, đôi khi hãy rời xa*...

-> đàn ông như sợi dây cao su, đàn bà như con sóng

xin hãy rời xa... Photo courtesy Agence Tophos.

Bài trước: "The wife cries before the wedding, the husband after" nghĩa là gì?

Popular Now