Journey in Life: 03/07/18

Wednesday, March 7, 2018

"Leave her now and then if you would really love your wife" nghĩa là gì?

'Leave her now and then if you would really love your wife'
~ ngạn ngữ Malawi

= nếu thực sự yêu vợ, đôi khi hãy rời xa*...

-> đàn ông như sợi dây cao su, đàn bà như con sóng

xin hãy rời xa... Photo courtesy Agence Tophos.

Bài trước: "The wife cries before the wedding, the husband after" nghĩa là gì?