Journey in Life: 03/15/18

Search This Blog

Thursday, March 15, 2018

"There is nothing better than a rich wife and a generous mother-in-law" nghĩa là gì?

'There is nothing better than a rich wife and a generous mother-in-law'
~ ngạn ngữ Nga

= không có gì quý hơn "vợ giàu và mẹ vợ hào phóng" :D

gia đình vua và hoàng hậu hà lan, 2013... Photo courtesy wikipedia.

Popular Now