Journey in Life: 07/04/18

Search This Blog

Wednesday, July 4, 2018

Cạo râu nhiều có tốt không?

Being a great father is like shaving. No matter how good you shaved today, you have to do it again tomorrow.
~ Reed Markham

Là một người cha tuyệt vời giống như cạo râu. Cho dù hôm nay bạn cạo tốt đến mức nào, bạn vẫn phải làm lại vào ngày hôm sau.

shaving with dad. Photo courtesy Stocksy United.

Bài trước: Cha yêu

Popular Now