Journey in Life: 07/13/18

Search This Blog

Friday, July 13, 2018

Người hùng tí hon

You don't raise heroes, you raise sons. And if you treat them like sons, they'll turn out to be heroes, even if it's just in your own eyes.
~ Walter M. Schirra, Sr.

Bạn không nuôi anh hùng, bạn nuôi con trai. Và nếu bạn đối xử với chúng như những đứa con trai, chúng sẽ trở thành những anh hùng, ngay cả khi điều đó chỉ ở trong mắt bạn.

Photo courtesy Anne Worner.

Bài trước: Bố là tất cả

Popular Now