phrase

bảo vệ hòa bình là sứ mệnh vẻ vang, trách nhiệm nặng nề... Photo courtesy DVIDSHUB . 'Worth the candle' = đáng (đốt cháy) một...