china

có internet, càng nhiều thông tin trên mạng xã hội, TQ càng không thể..., nên càng phải... :) ---- With the Internet, too much informat...