Journey in Life: "A committee is a group of men who keep minutes and waste hours" nghĩa là gì?

Saturday, January 26, 2019

"A committee is a group of men who keep minutes and waste hours" nghĩa là gì?

đúng là chúng ta họp hành quá nhiều. Photo by rawpixel on Unsplash.

'A committee is a group of men who keep minutes and waste hours' có từ minutes là phút và cũng có nghĩa là biên bản (cuộc họp); cụm từ này nghĩa đen là 'ủy ban là một nhóm người giữ/tiết kiệm từng phút nhưng lãng phí hàng giờ' (chơi chữ từ minute) -> nghĩa là các ủy ban thường mất rất nhiều thời gian/rất lâu để hoàn thành việc gì (nếu có hoàn thành được).

Ví dụ
Elbert Hubbard once said that a committee is a thing which takes a week to do what one good man can do in an hour. Herbert Prochnow once joked that a committee of three gets things done if two don't show up.

It’s often said that a committee is a group of men who keep minutes and waste hours. If you don’t want your meeting to be a waste of time then make sure you take minutes. The reason for the meeting should be included in the minutes, what the meeting was about, when it took place, where it was held and who attended.

Phạm Hạnh

No comments:

Post a Comment