"Early bird catches the worm" nghĩa là gì?

Tội nghiệp bạn "cú đêm" quá. Photo courtesy: John Beans

"Early bird catches the worm" = con chim dậy sớm thì bắt được sâu -> nghĩa là ai đến sớm/xuất hiện sớm sẽ có khả năng thành công hơn. Tiếng Việt cũng có một câu thành ngữ tương ứng là "Trâu chậm uống nước đục".

Ví dụ
Don't miss this year's best deal! The sale will start on Thursday, and the store opens at 5:00 a.m. The early bird catches the worm!

But in a context (ngữ cảnh) in which the constructs (khái niệm) of our global society accommodate (quen) morning lark (dậy sớm) habits — where "the early bird catches the worm" — it is night owls (cú đêm) whose health is usually most at risk.

They say the early bird catches the worm. Having a set morning routine (thói quen) can help jump-start (khởi động) your day – it seems to have worked for the world’s billionaires.

Ngân Nguyễn

Bài trước: "Best of both worlds" nghĩa là gì?
Tags: phrase

Post a Comment

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục