"A hair in the butter" nghĩa là gì?

Ngon chưa này. Image by rodeopix from Pixabay

"A hair in the butter" = sợi tóc ở trong lọ bơ -> ý chỉ tình huống khó khăn, bất lợi (giống như lấy sợi tóc nhỏ ra khỏi lọ bơ vô cùng trơn, dính).

Ví dụ
Having your car broken down on the highway is a real hair in the butter.

Don't think of it as a hair in the butter. Try to find the joy in what you do and you will be fine.

We walked all the way to the subway station but the last train had already gone. Talk about a hair in the butter!

It was a hair in the butter when it came to developing an appealing (hấp dẫn), creative (sáng tạo) and responsive (có khả năng hồi đáp, đáp ứng) website, which is fashion-oriented (định hướng thời trạng) and offers (cung cấp) an extensive (sâu rộng) UI/UX while serving to their customers.

Bảo Ngọc

Bài trước: "A fly in amber" nghĩa là gì?
Tags: phrase

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc