"Between your ears" nghĩa là gì?

Sao ngơ ngơ như bò đội nón vại? Photo by Linnea Sandbakk

"Between your ears" nghĩa là trong đầu hoặc trong não thường hay dùng với câu "have nothing between the/your ears" (không có hiểu biết hay sự thông minh cơ bản gì trong đầu).

Ví dụ
Hultzen's parents kept encouraging (cứ khích lệ), but despite (mặc dù) the incredible (không thể tin được) physical hurdles (trở ngại về thể chất) he faced, Hultzen says 95% of the challenge has been in between his ears.

Let’s see if you’re a true Spider-Man nerd (người kém thông minh, người nghiện máy tính), or it’s a case of you’ve simply got web between your ears. Excelsior (vươn lên mãi!, lên cao mãi!, luôn luôn tiến lên!).

Minds are tricky (mưu mẹo). End of. But if you are going to get the best out of your mind (để mất những điều tốt nhất khỏi tâm trí), then you need to know a little bit more about that thing sitting between your ears. It’s the most powerful computer in the world, yet we really don’t understand how to manage it (tuy nhiên chúng ta thật sự không hiểu cách nó quản lý). Someone needs to hand out instruction manuals (phát sổ tay hướng dẫn) at birth (khi sinh).

Bin Kuan

Tags: phrase

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục