"Scream bloody murder" nghĩa là gì?

Photo by Cristian Newman on Unsplash
"Scream bloody murder" được hiểu theo nghĩa đen là hét rất to, hét thất thanh. Cụm từ này cũng có nghĩa phản đối mạnh mẽ điều gì đó. "Scream" có thể hiểu như tiếng kêu gào cầu cứu tha mạng trước kẻ sát nhân (murder). 

Ví dụ 
I guarantee (đảm bảo) you, they would have been screaming bloody murder. Specifically, they would have been demanding police action, invoking (gợi lại) the memory of Jo Cox, and howling (la hét) about the violence of ‘the Left’ (Cánh tả), a chorus of bad faith, rising to the heavens. 

The yield (lợi tức) curve has flipped (lật ngược) prior to each of the last seven official recessions (suy thoái) over the past 50 years, without a single false-alarm (báo động sai) during that stretch (khoảng thời gian dài). If securities could talk, in other words, they’d be screaming bloody murder about trouble ahead. 

Every time there has been a blackout (mất điện) in recent times Liberals (Đảng Tự do) and the Nationals scream bloody murder! And then blame renewable energy (năng lượng tái tạo) for the catastrophe (thảm họa) whilst bellyaching (than vãn) all the while for us to burn more coal. But nobody seems to be willing to do anything about it! 

Thu Phương 

Tags: phrase

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục