"It goes without saying" nghĩa là gì?

Người ra đi đầu không ngoảnh lại. Photo by: Tegan Mierle on Unsplash

"It goes without saying" = không cần phải nói, khỏi phải nói -> điều quá rõ ràng, hiển nhiên, ai cũng hiểu. Và đừng hiểu nhầm là "đi mà không nói một lời" các bạn nhé.

Ví dụ
It goes without saying that the show’s narrow (thu hẹp) vision of beauty is problematic (có vấn đề). The Victoria’s Secret Fashion Show has long been accused (buộc tội) of promoting (quảng bá) unhealthy body standards, an issue that Shaik unintentionally (không cố ý) alludes (ám chỉ) to by mentioning “training like an Angel.”

To date, there are exactly three Electronics Arts games on Nintendo Switch: Fe, FIFA 19, and FIFA 18. It goes without saying, but that's not some erroneous oversight (giám sát sai lệch) on EA's part; it's a deliberate strategy (chiến lược có chủ ý) to willfully ignore (lờ đi) one of the world's most popular video game platforms.

Of course, it goes without saying that when choosing your fruit and veg, make sure you don't put them in those clear little plastic bags offered (đươc cho) to you – free – by the supermarket.

Ngọc Lân

Tags: phrase

Post a Comment

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục