Journey in Life: "Crosses are ladders that lead to heaven" nghĩa là gì?

Wednesday, October 9, 2019

"Crosses are ladders that lead to heaven" nghĩa là gì?

Photo by Simon Alibert

"Crosses are ladders that lead to heaven" = Thập tự giá là nấc thang lên thiên đàng -> Vượt qua/chịu đựng được sự khó khăn thử thách sẽ có thể giúp bạn trở thành người công bình, có đạo đức tốt và thiện lành hay dẫn bạn đến những điều tốt đẹp.

Ví dụ
I have to stay strong to get over the cancer because crosses are ladders that lead to heaven.

Life tests me a lot of things and I've never ever avoided it all, it's because it makes my life vivid (sinh động) and interesting and all my experiences prove that crosses are ladders that lead to heaven.

There's no reason to escape from (thoát khỏi) obstacles (thách thức) in your lives. Every single day is a gift for you with no matter how it is, just keep moving forwards and stay calm to get through everything. Eventually, crosses are ladders that lead to heaven.

Bin Kuan

No comments:

Post a Comment