Journey in Life: "What's the big idea?" nghĩa là gì?

Wednesday, October 9, 2019

"What's the big idea?" nghĩa là gì?

Mấy người trên sân khấu đang diễn gì mà không có trong kịch bản thế kia? Photo by Wonderlane on Unsplash

"What's the big idea?" có nghĩa là nuôi ý định điên rồ gì trong đầu thế. Câu hỏi này bày tỏ sự thất vọng và khó chịu về điều đang xảy ra và muốn hỏi nguyên nhân hoặc động cơ phía sau hành động đó là gì.

Ví dụ
And this week Sara Cox returns to the great outdoors to play Cupid as she's back on the BBC with a second series of her farm-based dating show, Love In The Countryside. But what's the big idea behind it all and how does it work?

At times (thỉnh thoảng) Pinsky has been more interested in “what’s the big idea?” than in nurturing “little baby nascent ideas,” says Rebecca Selden, a marine ecologist (nhà hải dương học) who joined the lab in 2015. (Pinsky concurs, noting that he once had a reputation as “Dr. No.”)

What’s the big idea?” asks Nanny, and the collective speaker (diễn giả) of the novel thinks, “That was the question, really. The thing is, we were all caught in the flood of time but without a back-pool or sluggish eddy or swamp root or anything to catch on, to get a grip on (lôi cuốn, thu hút), to stop long enough to have a look at what we were becoming or had become.”

Thảo Nguyễn

Bài trước: "Bounce an idea off" nghĩa là gì?

No comments:

Post a Comment