word

Photo by Joshua Newton on Unsplash . 'Catch heat' = bắt lửa -> nghĩa là trở thành mục tiêu cho cơn giận của ai đó, (đương t...