Cuộc sống thật điên rồ

Life should be a little nuts. Otherwise it's just a bunch of Thursdays strung together.
~ Beau Burroughs
mời các bạn xem chút nuts của Sarah Huttinger ;)
Sarah : Maybe every girl in my family have to sleep with you.
Beau Burroughs : I don't know if they have to, but they certainly have.
photo credit: imdb.

Bài trước: Đây là cây bụi Kawakawa
Tags: movie

Post a Comment

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục