“Get up on its hind legs” nghĩa là gì?

Cute không nè? Photo by  Johanneke Kroesbergen-Kamps

“Get up on one's hind legs” = đứng trên hai chân sau, ngụ ý con ngựa khi bị kích động hoặc sợ hãi -> cụm từ này nghĩa là tức giận và quả quyết.

Ví dụ
If you are not angry it's time to get up on your hind legs, we are on the brink of disaster (trên bờ vực của tai họa)!

"They are probably the nicest parents, people that I have ever met," says daughter, Maryann Creaser. "They don't get up on their hind legs. They love each other."

“The states are providing interstate (giữa các tiểu bang) transport. But if people get up on their hind legs and start on foot instead of waiting for the transport to be provided, nothing can be done,” he said, according to Bar and Bench.

Ka Tina

Tags: phrase

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục