"Life is short and time is swift" nghĩa là gì?

Photo by Olivia Snow

"Life is short and time is swift" = cuộc sống thì ngắn ngủi và thời gian lại trôi nhanh -> nghĩa là cuộc sống/thời gian của con người có giới hạn nên chúng ta hãy sống và tận hưởng nhiều nhất có thể.

Ví dụ
Don't be so sad like that! Be happy! "Life is short and time is swift".

Life is short and time is swift. Let's travel all around the world and enjoy good foods together.

Time waits for no one and life is limited. Just do what you love and enjoy every moment in your life. It's because life is short and time is swift.

Ka Tina

Tags: phrase

Post a Comment

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục