"Long time, no hear" nghĩa là gì?

Photo by Esther Driehaus

"Long time, no hear" -> cụm từ này tương tự với cụm từ "long time, no see" nghĩa là lâu không gặp hoặc nói chuyện với ai.

Ví dụ
Long time, no hear! Hope all is well with you, my friend. CEFs are indeed not for everyone.

Long time, no-hear since they divorced at Susan's insistence. She's had nagging (cằn nhằn, hay la rầy) regrets about leaving him as brutally as she did.

Long time no hear. How body now? Hmmmm, naa waa for you ooooooo. Time they say sweeps everything along and can bring good as well as evil; evil as well as good. At no point in time would this adage (châm ngôn, ngạn ngữ) ever be appropriately used than now.

Ka Tina

Tags: phrase

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục