"Make him see reason" nghĩa là gì?

Dành thời gian một mình để ngẫm nghĩ sự đời. Photo by Cristofer Jeschke on Unsplash

"Make one see reason" nghĩa là thuyết phục ai chấp nhận, đồng ý với đánh giá/hành động hợp lý hoặc nhận ra lỗi lầm hoặc khiến ai suy nghĩ hợp lý hơn.

Ví dụ
I'll make her see reason today, explain the near breakin and get her in contact with Celida. Trust me, I don't want trouble any more than she does.

And his meditations (suy ngẫm) had always worked to calm him down in times of crisis, to make him see reason, to make him understand the path to success.

It was impossible to make him see reason. It was impossible to make him see light. Of course, the crawlway was dark; but wisdom could have cast upon him, a little peace of mind.

How long had it been since he'd found anything to laugh about? This firecracker (pháo đốt) of a woman had always had a way of making him see reason, of finding the humor in a situation.

Thu Phương

Tags: phrase

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục