"Possession is nine points of the law" nghĩa là gì?

Photo by: Brett Jordan on Unsplash

"Possession is nine points of the law" = sở hữu là chín phần mười -> nghĩa là thực sự sở hữu cái gì thì sẽ dễ dàng nắm quyền làm chủ của nó hơn là những người dùng lời nói. 

Ví dụ
We often say that possession is nine points of the law that that if you occupied (đang sử dụng) territory, it's very hard for somebody to push you off or to claim that you shouldn't be there. So if it's a disputed (tranh cãi) territory, they're clearly going to want to occupy.

I actually think there is a solution, but I see no way to move there. “Possession is nine points of the law”, and we should have the physical possession of our personal information.

He's obviously heard of the old saying that possession is nine points of the law. But not the biblical (theo kinh thánh) one that says give up all your worldly goods.

Ngọc Lân

Tags: phrase

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc