Thay đổi thói quen, thay đổi cuộc đời

Photo by Niyas Khan on Unsplash.

When it is obvious that the goals cannot be reached, don't adjust the goals, adjust the action steps. 
~ Confucius

Khi rõ ràng là không thể đạt được mục tiêu, đừng điều chỉnh mục tiêu, hãy điều chỉnh các bước hành động.

Tags: quote

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục