phrase

Photo by: Petr Urbanek on Unsplash "Kick the tires" = đá lốp -> nghĩa là kiểm tra chất lượng của cái gì, xem nó có phù ...