phrase

Photo by Brad Barmore on Unsplash "Stay the pace" -> nghĩa là vẫn giữ tiến độ công việc khi căng thẳng, áp lực. Ví dụ  Regardl...

phrase

Photo by Braden Collum on Unsplash "Mend (one's) pace" = chỉnh tốc độ -> nghĩa là bắt đầu tăng tốc, đi kịp người khác. Ví ...

funny

ở tù 6 tháng vì buôn lậu hải sâm... ----- A Tijuana man who smuggled more than 300 pounds of protected sea cucumbers (hải sâm) into the Unit...

phrase

Photo by Bella The Brave on Unsplash "Mend one's fences" = sửa hàng rào -> nghĩa là cải thiện mối quan hệ. Ví dụ  Against ...

phrase

Photo by  Christian Chen "Sit idly by" -> nghĩa là ngồi không, chẳng giúp gì. Ví dụ Iris Mittenaere is shocked but did not sit ...

phrase

Photo by  George Bonev "Two-by-four" = hai nhân bốn (như cái thước kẻ) -> nghĩa (lóng) là rất bé, chật hẹp (tòa nhà, giường, v....