Để làm một cây bút chì

this remarkable (đáng chú ý, xuất sắc) video produced in 2012 by the Competitive Enterprise Institute. It reveals that the modern economy’s complexity (độ phức tạp) is so great, so unfathomable (không dò được, không đo được; không đáy, không với tới được (vực sâu, sông sâu...)), as to make industrial-policy schemes a mix of foolishness (ngu ngốc) and dangerousness.

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc