"Backfire on you" nghĩa là gì?


"Backfire on one" có backfire là đốt lửa chặn (cho đám cháy khỏi lan hết cánh đồng cỏ) -> cụm từ này nghĩa là không tiến hành như đã dự tính, hy vọng.

Ví dụ 
Your plot backfired on you. I was afraid that my scheme would backfire on me.

The invading (xâm lược) army's strategy completely backfired on them because they failed to account for the icy mountain terrain (địa hình).

Legal experts say that Gaetz's Trump-style strategy of countering the allegations with a blitz of media appearances could backfire on him.

My plan to convince my parents that I'm responsible enough to have a car promptly backfired on me when I came home after curfew (lệnh giới nghiêm).

Thùy Dương

Tags: phrase

Post a Comment

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục