Bức Tranh Die Tafelrunde của họa sĩ Adolph von Menzel


Bữa ăn của Voltaire, cùng vua Phổ Friedrich II Đại Đế và các viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Berlin.
Tags: picture

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục