Kéo đổ Tượng Vua George III


Bức tranh Kéo đổ Tượng Vua George III, N.Y.C., khoảng năm 1859 của Julian Adam Simon Oertel, miêu tả người dân phá hủy một bức tượng của Vua George sau khi Tuyên ngôn độc lập được đọc tại thành phố New York ngày 9 tháng 7 năm 1776.

Tags: picture

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục