Louis XIV thăm Viện Khoa học Pháp năm 1671


Louis XIV thăm Viện Khoa học Pháp năm 1671: "Mọi người cùng đồng ý rằng 'khoa học hiện đại' sinh ra châu Âu thế kỷ 17, đưa ra cách nhìn thế giới tự nhiên mới" — Peter Barrett
Tags: picture

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục